Reglement Enduro

0 Flares 0 Flares ×

 

 Datum en plaats

De Grand Raid Godefroy (GRG genoemd in dit document) vindt plaats tijdens het 2de weekend van september, in Bouillon, in de Belgische Ardennen.

De enduro vindt plaats op zaterdag.

 

Deelname/Categorieën

De GRG enduro is open voor alle renners met of zonder licentie.  Diegenen met licentie (FCWB of “UCI”-licentie) zullen hun licentie moeten voorleggen bij de uitreiking van de rugnummers.

Diegenen zonder licentie zullen een daglicentie moeten nemen.

Het maximum aantal deelnemers wordt bepaald door de organisator.

De GRG Enduro is open voor alle deelnemers die minstens 15 jaar zijn of worden tijdens het jaar.

De leeftijdscategorieën worden als volgt verdeeld :

DAMES 15 en ouder

 KADETTEN 15-16 jaar (2000/1999)

 JUNIOREN 17-17 jaar (98/97)

 ELITES 19-29 jaar (96/86)

MASTERS 1  30-39 (85/76)

 MASTERS 2  40-49 (1975/1966)

 MASTERS 3 50 jaar en ouder (1965/en +…)

Er is geen categorie “materiaal” : iedereen neemt aan de wedstrijd deel in één en dezelfde categorie.

 

Parcours en verloop van de wedstrijd

De Specials zullen een dalend profiel hebben.

(80 tot 90 % afdaling voor 10 tot 20 % vlakke rit of eventueel kleine beklimming stellen de ideale onderverdeling voor).  De specials zullen afgebakend zijn door doorlopende of onderbroken linten.  Elke piloot die het doorlopend lint doorkruist, zal terug moeten keren naar de plek waar hij het lint doorkruist heeft om het parcours te hervatten.  Het opzettelijk doorbreken van het lint om tijd te winnen zal kunnen leiden tot het uit de wedstrijd nemen van de deelnemer.

Aantal specials : het aantal gechronometreerde sectoren zal 6 zijn en ze zullen compleet verschillend zijn.

De verbindingen tussen de specials (niet gechronometreerde sectoren) zullen al fietsend afgelegd moeten worden.  In geen enkel geval zal een deelnemer beroep mogen doen op het gebruik van persoonlijke voertuigen om zich te begeven naar de startpunten van de specials.  In deze verbindingssectoren zullen de deelnemers de wegcode moeten respecteren wanneer ze de openbare weg gebruiken of oversteken.  De verbindingstijd zal beperkt zijn.

Bij het fietsen op parcoursen in beschermde gebieden is het strikt verboden de toegelaten paden te verlaten.

De verkenningen zullen verboden zijn en tot straffen leiden, behalve met toestemming van de organisator.

Een ingehaalde deelnemer moet de doorgang vrij laten, zelfs wanneer hij de renner voordien gedubbeld heeft en hij zich laat herdubbelen.

Wanneer een piloot zich te laat aan de start aanmeldt, riskeert hij een straftijd.  Respecteer de starttijden.

Elk uitgesteld vertrek zal gesanctioneerd worden met 15 seconden straftijd.

De renner die tot winnaar uitgeroepen zal worden, is diegene die de totaliteit van het parcours afgelegd zal hebben in een minimum van tijd, door optelling van de chronotijden van de specials.  In geval van ex aequo is het de tijd van de laatste special die zal beslissen wie er wint.

 

 Inschrijvingen

De inschrijvingen zullen beperkt zijn tot 350 deelnemers.

De inschrijvingen zullen beginnen op 1 juni 2017.

De “online” inschrijvingen zullen afgesloten worden op 5 september 2017.

Indien de limiet van het vooraf vastgestelde aantal deelnemers niet bereikt is, is een inschrijving ter plaatse nog mogelijk de ochtend van de proef.  De deelnemer zal echter geen recht hebben op een goodie bag en een eventueel gepersonaliseerd nummerbord.

Geen enkel verbintenis zal het onderwerp kunnen zijn van gelijk welke terugbetaling in de maand die de proef voorafgaat, wat de reden ook zij.

 

Onthaal en afhaling van de nummerborden

Het onthaal van de deelnemers en het afhalen van de nummerborden zal de ochtend van de wedstrijd gebeuren, en dit volgens de uurroosters die door de organisator meegedeeld worden.

De renners dienen hun licentie of hun medisch attest aan te bieden in ruil voor het plaatsen van hun nummerbord en goodie bag.

In ruil voor hun elektronische chrono-chip wordt er aan de deelnemer een borg gevraagd in de vorm van een officieel identiteitsstuk of UCI-licentie.  De deelnemer krijgt zijn borg terug op het einde van de dag nadat hij zijn chip onbeschadigd teruggegeven heeft.  Elke verloren of beschadigde chip zal aan de deelnemer gefaktureerd worden tegen de prijs van 100 EUR.

 

 Gelijkvormigheid van het materiaal 

De fietsen zullen fietsen van het type MTB zijn, uitgerust met een stuur voorzien van stuurdoppen en zonder “bar ends”.  Het stuur zal vlak of verhoogd zijn.  De fiets zal uitgerust moeten zijn met goed werkende remmen, zowel vooraan als achteraan.  Geen tandems.

De organisator behoudt zich het recht voor om een renner uit te sluiten wanneer deze aan een proef deelneemt met materiaal dat gevaarlijk of niet-conform zou kunnen zijn : afwezigheid van stuurdoppen bijvoorbeeld.

 

 Uitrusting en bescherming

Het dragen van een integraalhelm, handschoenen met lange vingers, elleboogbescherming, kniebescherming, rugpantser of gehomologeerde rugzak zijn verplicht tijdens de specials.

Het dragen van de helm is verplicht tijdens de verbindingen.

Board video’s met verwijderbare bevestiging zijn toegelaten op de helm en het stuur. Chest cams zijn verboden.

De individuele beschermingsuitrusting : versterkte short, truitje met lange mouwen en bril worden ten zeerste aangeraden.

Nazicht van de beschermingsstukken voor de specials.

Elke deelnemer die aan de start verschijnt met helm zonder gesloten keelband, zal het vertrek geweigerd worden.

 

 Milieuvriendelijk aspect, ethiek en straftijden tijdens de race

Onze sport speelt zich af in een natuurlijk kader en we wensen dit zo lang en zo efficiënt mogelijk te behouden.  De deelnemers die opzettelijk papiertjes of ander niet biologisch afbreekbaar afval weggooien, zullen gediskwalificeerd worden.

Het beledigen van een commissaris, organisatoren, autochtonen of van renners zal een diskwalificatie tot gevolg hebben.  Hetzelfde geldt voor wie ruzie maakt of zich agressief of gevaarlijk gedraagt tegenover personen of het materiaal.

Een ingehaalde deelnemer moet doorgang verlenen, zelfs wanneer hij de renner voordien heeft gedubbeld (herhaling punt 3).  Het is verboden om stil te staan op het parcours van de specials.  In geval van opzettelijke hinder zal de straftijd 30 seconden bedragen.

Diskwalificatie of straftijd van 5 of 10 minuten in geval van vrijwillige overschrijding van de afgebakende zone om zo tijd te winnen.

Diskwalificatie in geval van niet-conform materiaal.

Deze beslissingen zullen genomen worden door een college van commissarissen.

 

 Portretrecht

Door deel te nemen aan de wedstrijd geven de renners de toestemming voor het gebruik van alle beelden of video’s genomen tijdens de wedstrijden. Ik geef de organisator ook de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verwerken voor direct marketing doeleinden en om ze door te geven aan de partners van het evenement.

 

 Bijzondere gevallen

Elk specifiek geval dat niet voorzien is in het reglement zal beslist worden door de organisatoren.  Het is niet mogelijk tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om het huidige reglement op elk moment te wijzigen, om de geldende reglementeringen te respecteren en te waken over het belang en de veiligheid van de deelnemers.

Het feit van deelname aan de competitie houdt in dat u eenvoudigweg akkoord gaat met het huidige reglement in zijn totaliteit.

 

Gezondheid

Iedere deelnemer aan één van de proeven van de Grand Raid Godefroy verklaart in goede gezondheid te zijn en geschikt om te mountainbiken.

 Specifieke maatregelen in het kader van de Covid-19 problematiek

– De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren voor elke mogelijke reden gelinkt aan de Covid-19 problematiek, zoals (maar niet beperkt tot): beslissing van de hogere overheden, de inschatting door de organisator van een onaanvaardbaar sanitair risico, een te gering aantal inschrijvingen, …

– In het geval van annulatie van de wedstrijd omwille van een aan Covid-19 gelieerde beslissing, zullen de ingeschrevenen de kans hebben hun inschrijving over te dragen naar 2021 of er de terugbetaling van te vragen.

– Mochten de overheden en/of de organisatie beslissen om het aantal deelnemers aan de GRG2021 te beperken, zal prioriteit gegeven worden aan de inschrijvers die hun inschrijving van 2021 naar 2022 overgedragen hebben, vervolgens aan de nieuwe inschrijvingen in volgorde van datum en tijd van betaling. De inschrijvers die hierdoor niet zouden kunnen deelnemen zullen vergoed worden.

– De organisator behoudt zich het recht voor om de toegang tot de startplaats en/of het parcours te weigeren aan elke deelnemer en/of andere persoon die Covid-19 sumptomen zou vertonen.

– Alle bepalingen zoals vastgelegd door Belgian Cycling, de FCWB evenals de bepalingen die aan de horeca opgelegd werden, zullen van toepassing zijn op het evenement.

De GRG zal verlopen in overeenstemming met de ” COVID SAFE TICKET ” maatregelen. De te nemen maatregelen ten gevolge van het opgelegde “COVID SAFE TICKET” (CST) kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Indien een deelnemer, ten gevolge van de aan het CST gelinkte maatregelen, niet kan deelnemen aan het event, dan kan deze een overdracht van zijn inschrijving naar de editie 2022 vragen. Hiertoe dient de deelnemer de organisator te verwittigen, ten laatste op 31/08/2021. Na deze datum wordt de inschrijving voor de editie 2021 als definitief beschouwt.

Op de dag van de Grand Raid Godefroy zal het niet navolgen van de maatregelen gelieerd aan het “COVID SAFE TICKET” of de onmogelijkheid om aan te tonen dat de persoon in regel is met de toegangsregels, onmogelijk aanleiding kunnen geven tot terugbetaling van de inschrijving noch tot overdracht van de inschrijving naar de editie 2022.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×