0 Flares 0 Flares ×

 

Art. 1 : Wij willen de deelnemers aan de tochten of marathons van de Grand Raid Godefroy (GRG) ertoe aanzetten om de regels van hoffelijkheid en fair-play te respecteren, zeker bij het voorbijsteken van andere bikers, of het nu deelnemers aan de tochten of aan de marathons zijn.

Art. 2 : De MTB-marathons van de Grand Raid Godefroy, georganiseerd door Bouillon Semois Events vzw, zijn OPEN proeven. Dit wil zeggen dat ze toegankelijk zijn voor zowel licentiehouders als voor niet-licentiehouders, en dat ze erkend zijn door de Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles. De licentiehouders van de FCWB / RLVB of UCI zal gevraagd worden om hun licentie te tonen bij het uitreiken van de rugnummers.

Klassementen

Art. 3 : Voor elk GRG Xc/Marathonparcours zal zowel een “klassement scratch” als een “klassement per categorie” opgemaakt worden.

Art. 4 : Enkel voor de klassementen van de “scratch Heren” en de “scratch Vrouwen” van iedere afstand zal een ceremonie met uitreiking van de trofeeën plaatsvinden.

Art 5 : De deelnemers aan de GRG Marathon van 50 km, 70 km, 90 km en 120 km zullen in het eindklassement opgenomen worden als:
* De renner aan alle elektronische chronopunten voorbijgekomen is
* De renner de volledige afstand afgelegd heeft van de wedstrijd waarvoor hij zich ingeschreven heeft

Veiligheid

Art. 6 : Hoewel de belangrijkste kruispunten van de wedstrijd onder toezicht staan van vrijwilligers en/of politie, dienen de bikers, in alle omstandigheden, de wegcode te respecteren.
Iedere deelnemer zal zich strikt houden aan de wegcode, de arresten en verordeningen van de plaatsen die men doorkruist en aan de instructies die door de organisatoren bij de start van de wedstrijd gegeven worden.
Aan iedereen wordt voor deze veiligheidsregels bijzonder aandacht gevraagd.

Art. 7 : Het dragen van een MTB-helm is verplicht. Een EHBO-post is voorzien op de site van het vertrek.  De deelnemers die de tocht moeten opgeven, begeven zich naar het dichtst bijzijnde bevoorradingspunt waar de verantwoordelijke van de hulppost zal oordelen of het noodzakelijk is om de deelnemer en zijn materiaal (fiets) door de organisatie te laten repatriëren.

Art. 8 : De organisator zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor ongevallen of valpartijen voor, tijdens of na de Grand Raid Godefroy.

Materiaal

Art. 9 : De MTB van de deelnemer dient in perfect werkende staat te zijn. De organisatie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of beschadiging van materiaal of van de individuele uitrusting van de deelnemer.

Art. 10 : Iedere deelnemer moet het nummerbord, voorzien door de organisator, aan de voorzijde van de fiets bevestigen. Dit nummerbord dient zichtbaar en leesbaar te zijn bij de controlepunten.

Gezondheid

Art. 11 : Iedere deelnemer aan één van de proeven van de Grand Raid Godefroy verklaart in goede gezondheid te zijn en geschikt om te mountainbiken.

Art. 12 : Specifieke maatregelen in het kader van de Covid-19 problematiek

– De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren voor elke mogelijke reden gelinkt aan de Covid-19 problematiek, zoals (maar niet beperkt tot): beslissing van de hogere overheden, de inschatting door de organisator van een onaanvaardbaar sanitair risico, een te gering aantal inschrijvingen, …

– In het geval van annulatie van de wedstrijd omwille van een aan Covid-19 gelieerde beslissing, zullen de ingeschrevenen de kans hebben hun inschrijving over te dragen naar 2021 of er de terugbetaling van te vragen.

– Mochten de overheden en/of de organisatie beslissen om het aantal deelnemers aan de GRG2021 te beperken, zal prioriteit gegeven worden aan de inschrijvers die hun inschrijving van 2020 naar 2021 overgedragen hebben, vervolgens aan de nieuwe inschrijvingen in volgorde van datum en tijd van betaling. De inschrijvers die hierdoor niet zouden kunnen deelnemen zullen vergoed worden.

– De organisator behoudt zich het recht voor om de toegang tot de startplaats en/of het parcours te weigeren aan elke deelnemer en/of andere persoon die Covid-19 sumptomen zou vertonen.

– Alle bepalingen zoals vastgelegd door Belgian Cycling, de FCWB evenals de bepalingen die aan de horeca opgelegd werden, zullen van toepassing zijn op het evenement.

Art. 12 bis : COVID SAFE TICKET
De GRG zal verlopen in overeenstemming met de ” COVID SAFE TICKET ” maatregelen. De te nemen maatregelen ten gevolge van het opgelegde “COVID SAFE TICKET” (CST) kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Indien een deelnemer, ten gevolge van de aan het CST gelinkte maatregelen, niet kan deelnemen aan het event, dan kan deze een overdracht van zijn inschrijving naar de editie 2022 vragen. Hiertoe dient de deelnemer de organisator te verwittigen, ten laatste op 31/08/2021. Na deze datum wordt de inschrijving voor de editie 2021 als definitief beschouwt.Op de dag van de Grand Raid Godefroy zal het niet navolgen van de maatregelen gelieerd aan het “COVID SAFE TICKET” of de onmogelijkheid om aan te tonen dat de persoon in regel is met de toegangsregels, onmogelijk aanleiding kunnen geven tot terugbetaling van de inschrijving noch tot overdracht van de inschrijving naar de editie 2022.

Parcours / Respect voor het milieu

Art. 13 : De organisatie behoudt zich het recht voor om het parcours aan te passen, in het bijzonder omwille van veiligheidsredenen.

Art. 14 : De deelnemers engageren zich om het milieu en de natuur waarin ze zich bevinden te respecteren. Buiten in de voorziene zones, is het over het volledige parcours verboden om eender welk afval weg te gooien. Het niet respecteren van artikel 15 wordt bestraft met het uit de koers zetten van de deelnemer.

Terugtrekking

Art. 15 : Indien de organisator omwille van uitzonderlijke omstandigheden beslist om de wedstrijd te annuleren, zal de vergoeding aan de renners beperkt zijn tot de terugbetaling van het inschrijvingsgeld dat reeds betaald werd door de renner.

Art. 16 : In geval de renner zich voor de aanvang van de koers terugtrekt, wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald in geval van gewettigde overmacht en na het voorleggen van een geldig medisch attest, op voorwaarde dat de organisatie hiervan op de hoogte wordt gesteld voor het begin van de proef.

Diverse

Art 17 : Een renner die wegens het gebruik van doping geschorst is kan in geen enkel geval de wedstrijd aanvangen.

Art 18 : Iedere deelnemer geeft expliciete toestemming aan de organisator van de wedstrijd om foto’s waarop de deelnemer voorkomt te gebruiken in het kader van de promotie van de wedstrijd.

Bijzondere gevallen

Art 19 : Elk speciaal geval waarin het reglement niet voorziet, wordt beslist door de organisatoren en is definitief.

Art 20 : Het wedstrijdcomité behoudt zich het recht voor om dit reglement ten allen tijde te wijzigen om te voldoen aan de geldende reglementen en om de belangen en de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.

Art 21 : In het geval er twijfel zou bestan of de deelnemer de volledige afstand van het parcours afgelegd heeft, behoudt de organisatie zich het recht voor om de GPS data van de deelnemer op te vragen ter controle. Indien de deelnemer weigert deze data met de organisatie te delen, zal de meest onvoordelige sanktie aan de deelnemer opgelegd worden.

Art 21 : Deelname aan de wedstrijd betekent automatisch het accepteren van de bovenstaande wedstrijdreglement in zijn volledigheid.

 

 

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×