0 Flares 0 Flares ×

 

Art. 1 : Wij willen de deelnemers aan de verschillende tochten of marathons van de Grand Raid Godefroy (GRG) ertoe aanzetten om de hoffelijkheidsregels en de regels van fair-play te respecteren, in het bijzonder bij het voorbijsteken van andere bikers, of het nu deelnemers aan de tochten of aan de marathons zijn.

Veiligheid 

Art. 2 : De deelnemers dienen, in alle omstandigheden, de wegcode te respecteren.  Iedereen zal zich houden aan de Wegcode, gemeentelijke arresten van de plaatsen die ze doorkruisen en aanbevelingen gegeven door de organisatoren bij de start.  De grootste oplettendheid is aanbevolen.

Art. 3 : Het dragen van een MTB-helm is verplicht.  Een EHBO-post is voorzien op de site van het vertrek.  De verantwoordelijke van de hulppost zal oordelen of het noodzakelijk is om de deelnemer en zijn materiaal (fiets) door de organisatie te laten repatriëren.

Art. 4 : De organisator zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor ongevallen of valpartijen die voor, tijdens of na de Grand Raid Godefroy gebeuren.

Gezondheid 

Art. 5 : Iedere deelnemer aan één van de proeven van de Grand Raid Godefroy dient geschikt te zijn om te mountainbiken en verklaart in goede gezondheid te zijn.

Art. 6 : Specifieke maatregelen in het kader van de Covid-19 problematiek

– De organisatie behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren voor elke mogelijke reden gelinkt aan de Covid-19 problematiek, zoals (maar niet beperkt tot): beslissing van de hogere overheden, de inschatting door de organisator van een onaanvaardbaar sanitair risico, een te gering aantal inschrijvingen, …

– In het geval van annulatie van de wedstrijd omwille van een aan Covid-19 gelieerde beslissing, zullen de ingeschrevenen de kans hebben hun inschrijving over te dragen naar 2021 of er de terugbetaling van te vragen.

– Mochten de overheden en/of de organisatie beslissen om het aantal deelnemers aan de GRG2021 te beperken, zal prioriteit gegeven worden aan de inschrijvers die hun inschrijving van 2020 naar 2021 overgedragen hebben, vervolgens aan de nieuwe inschrijvingen in volgorde van datum en tijd van betaling. De inschrijvers die hierdoor niet zouden kunnen deelnemen zullen vergoed worde.

– De organisator behoudt zich het recht voor om de toegang tot de startplaats en/of het parcours te weigeren aan elke deelnemer en/of andere persoon die Covid-19 sumptomen zou vertonen.

– Alle bepalingen zoals vastgelegd door Belgian Cycling, de FCWB evenals de bepalingen die aan de horeca opgelegd werden, zullen van toepassing zijn op het evenement.

Art. 7 : COVID SAFE TICKET

De GRG zal verlopen in overeenstemming met de ” COVID SAFE TICKET ” maatregelen. De te nemen maatregelen ten gevolge van het opgelegde “COVID SAFE TICKET” (CST) kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Indien een deelnemer, ten gevolge van de aan het CST gelinkte maatregelen, niet kan deelnemen aan het event, dan kan deze een overdracht van zijn inschrijving naar de editie 2022 vragen. Hiertoe dient de deelnemer de organisator te verwittigen, ten laatste op 31/08/2021. Na deze datum wordt de inschrijving voor de editie 2021 als definitief beschouwt.

Op de dag van de Grand Raid Godefroy zal het niet navolgen van de maatregelen gelieerd aan het “COVID SAFE TICKET” of de onmogelijkheid om aan te tonen dat de persoon in regel is met de toegangsregels, onmogelijk aanleiding kunnen geven tot terugbetaling van de inschrijving noch tot overdracht van de inschrijving naar de editie 2022.

Parcours en respect voor het milieu 

Art. 8 : De deelnemers engageren zich om het milieu en de natuur te respecteren waarin ze zich bevinden.  Het is verboden om gelijk welk afval weg te gooien buiten de daartoe voorziene zones en dit over het volledige parcours.

Diversen  

Art. 9 : De deelnemers aan de proeven van de Grand Raid Godefroy Toertochten of marathons geven uitdrukkelijk toestemming aan de organisatie om hun beeld te gebruiken in het kader van de promotie van het evenement.

Art. 10 : De deelname aan de proef houdt in dat de deelnemer kennis genomen heeft van het huidige reglement en dat hij er alle clausules van aanvaardt.

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×